INFORMACJE PRAWNE

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do strony Alfaromeo.pl („Witryna”) wiąże się z akceptacją poniższych warunków. Niniejsze warunki mogą zostać w dowolnym momencie zaktualizowane i/lub zmodyfikowane przez Stellantis Europe S.p.A. ("Stellantis"), według jej własnego uznania i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.


DOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z JEJ TREŚCI

Stellantis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu użytkowników do Witryny, jak i za sposób korzystania przez użytkowników z zawartych w niej informacji.

ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Cała zawartość Serwisu (aktualności, zdjęcia, filmy, dźwięki, znaki, loga, nazwy domen, aplikacje, układy graficzne, dokumentacja techniczna, instrukcje itp.) oraz związane z nimi prawa podlegają ochronie prawnej. W związku z tym zamieszczone treści można przeglądać wyłącznie w celach prywatnych, a wszelkie inne użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Stellantis jest kategorycznie zabronione.

Pomimo, że wszystkie informacje zgromadzone w Witrynie zostały zaprezentowane w sposób rzetelny, odpowiedzialny i dokładny, nie można jednak w pełni zagwarantować korzystającym z niej osobom ich całkowitej aktualności, bezbłędności, kompletności i przydatności do celu zakładanego przez użytkownika.

Niektóre strony Witryny mogą zawierać informacje o przyszłych planach i zamierzeniach, do opisania których użyto terminów w postaci: „oczekuje się”, „szacuje się”, „przewiduje się”, „przedstawia się” czy „planuje się”. Tego typu sformułowania nie są źródłem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Stellantis wobec użytkownika.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Cała zawartość Witryny, w tym wymienione lub wyświetlane w Witrynie nazwy marek, a także wzory i patenty związane z produktami, o których informuje się w zamieszczonych w Witrynie treściach, podlegają ochronie prawnoautorskiej oraz ochronie wynikającej z innych powszechnie obowiązujących przepisów chroniących własność intelektualną i przemysłową, a co za tym idzie, nie mogą one być powielane, modyfikowane lub wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Stellantis albo posiadaczy tych praw.


PRODUKTY I CENY

Informacje i zdjęcia (wliczając w to kolory produktów), odnoszące się do wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, osiągów, wymiarów i mas, cen, zużycia paliwa, kosztów eksploatacji itp., dotyczące produktów prezentowanych w Witrynie są na bieżąco aktualizowane i mogą odnosić się do akcesoriów i elementów wyposażenia opcjonalnego, które nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego prezentowanego pojazdu. Należy pamiętać, że wspomniane dane mają jedynie charakter orientacyjny, co oznacza, że mogą być obarczone błędami i nieścisłościami.

Stellantis zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie i według własnego uznania zmian w konstrukcji lub wyposażeniu pojazdów prezentowanych w Witrynie. Dotyczy to w szczególności odcieni oferowanych kolorów pojazdu oraz elementów ich standardowego wyposażenia. Ceny podane na Stronie nie są wiążące, stanowiąc jedynie ceny rekomendowane przez Stellantis swojej sieci dystrybucyjnej.

W związku z powyższym Stellantis zachęca wszystkich użytkowników do kontaktu z oddziałami sieci dystrybucyjnej bądź autoryzowanymi dealerami w celu uzyskania aktualnych i szczegółowych informacji na temat produktów prezentowanych w Witrynie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Stellantis nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika informacji i oświadczeń znajdujących się na stronach Witryny. Zawarte w Witrynie informacje mają charakter poglądowy i nie stanowią zobowiązania Stellantis ani gwarancji dotyczącej konstrukcji lub wyposażenia produktu, lub jego przydatności do realizacji określonego celu. Na Stronie mogą się pojawić odniesienia – linki do innych witryn internetowych. Stellantis nie odpowiada za konfigurację, funkcjonalność, dostępność oraz zawartość stron otwartych przy pomocy linków znajdujących się w Witrynie, co skutkuje tym, że Stellantis nie może zagwarantować aktualności, rzetelności, kompletności oraz odpowiedniej jakości prezentowanych w nich informacji. Stellantis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania lub braku możliwości skorzystania z Witryny i jej zawartości lub witryn połączonych z nią bezpośrednio lub pośrednio.


ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWEGO PRAWA I JURYSDYKCJA

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego nie stanowią inaczej, warunki korzystania z Witryny podlegają prawu włoskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszych warunków korzystania z Witryny oraz umów, które się do nich odwołują, będzie sąd w Turynie.