Polityka Prywatności

CEL I PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe („Dane”) będą przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenie żądanej usługi („Usługa”) zgodnie z umową zawartą z FCA Italy S.p.A. („Spółka”);
b) umożliwienie Spółce prowadzenia badań satysfakcji klientów („Zadowolenie klientów”) związanych z jakością towarów i usług Spółki zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Spółki;
Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, w sposób zautomatyzowany lub elektroniczny.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi Spółce świadczenie usługi. Z drugiej strony niepodanie opcjonalnych danych i tak umożliwi Ci dostęp do usługi.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne lub prawne działające w imieniu Spółki i na podstawie określonych zobowiązań umownych, mające siedzibę w państwach członkowskich UE lub poza UE.
Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania poleceń władz publicznych lub wykonania prawa Spółki przed organami wymiaru sprawiedliwości.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
W przypadku przekazania Danych poza EOG Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne, aby zagwarantować odpowiednią ochronę Danych, w tym - między innymi - umowy oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu uregulowania przekazywania danych osobowych poza EOG.

ADMINISTRATOR I ZESPÓŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorem danych jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą pod adresem Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Turyn, Włochy.
Możesz skontaktować się z zespołem inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: dpofca@stellantis.com

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane przetwarzane w celu świadczenia Usługi oraz Zadowolenia Klienta będą przez Spółkę przechowywane przez okres uznany za absolutnie niezbędny do realizacji tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi, Spółka może kontynuować przechowywanie tych danych przez dłuższy okres, ponieważ może to być konieczne do ochrony interesów Spółki związanych z potencjalną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

TWOJE PRAWA

Możesz skorzystać z następujących praw:
1. prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane i w stosownych przypadkach, uzyskanie do nich dostępu;
2. prawo do sprostowania i usunięcia danych oznacza prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych, a także do usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy żądanie jest uzasadnione;
4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów;
5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy żądanie jest uzasadnione, w tym gdy dane są przetwarzane w celu marketingu lub profilowania, jeśli dotyczy;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Z powyższych praw możesz skorzystać bezpośrednio pod adresem https://privacyportal.fcagroup.com